11 กรกฏาคม 2560 นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ TV Conference กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

|
เข้าชม 0 ครั้ง

11 กรกฏาคม 2560
นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ
TV Conference กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ การขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
โดยมีนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม
นางสงวน มะเสนา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
และนักวิชาการ ร่วมรับฟังการประชุม
ณ ห้องประชุม 106 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)