11 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. @พช.มค.”ผนึกกำลัง” ว่าด้วยเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ ระดับจังหวัด

|
เข้าชม 0 ครั้ง

@พช.มค.”ผนึกกำลัง” ว่าด้วยเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ ระดับจังหวัด

11 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายชัยพร เขิมขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ ระดับจังหวัด เพื่อเพิ่มทักษะและส่งเสริมให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนจัดทำสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ โดยการใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่จากการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภาคบ่ายท่านพัฒนาการจังหวัดให้เกียรติเป็นประธานในการปิดการประชุมครั้งนี้ พร้อมได้มอบนโยบายและชี้แนะแนวทางในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนและพัฒนางานพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกรมการพัฒนาชุมชน    ต่อยอดไปสู่การสร้างกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
โดยการประชุมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน อำเภอละ 2 คน นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รวม 27 คน ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 106 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

 

(Visited 1 times, 1 visits today)