@ มหาสารคาม เมืองตักสิลานคร 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ยิ่งใหญ่อลังการ “พลังสตรี พลังพัฒนา เนื่องในวันสตรีไทย” มหาสารคาม

@ มหาสารคาม เมืองตักสิลานคร 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น.

ยิ่งใหญ่อลังการ “พลังสตรี พลังพัฒนา เนื่องในวันสตรีไทย” มหาสารคาม
นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานโครงการ “พลังสตรี พลังพัฒนา เนื่องในวันสตรีไทย” โดยมีนางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม องค์กรสตรี พัฒนาการอำเภอ แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องสื่อมวลชนร่วมงานครั้งนี้
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยนางนภาพร พลโคตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดมหาสารคาม
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีดังนี้
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพสกนิกรของพระองค์ เนื่องในวันสตรีไทย
2. เพื่อให้องค์กรสตรีและเครือข่ายสตรีสามารถขับเคลื่อนงาน เพื่อตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลและของจังหวัด อันได้แก่ การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การเสริมสร้างครอบครัวแข็งแรงเพื่อเป็นฐานของสังคมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยที่มีผลงานดีเด่นทั้งด้านคุณค่าความเป็นสตรีไทยที่สมบูรณ์และมีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
4. เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม
ในการจัดงานครั้งนี้มี กลุ่มเป้าหมาย สตรีจาก 13 อำเภอ จำนวน 650 คน กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย
1. มอบเกียรติบัตรแก่สตรีที่มีผลงานดีเด่นระดับอำเภอ
2. มอบเกียรติบัตรคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562
3. การแสดงขององค์กรสตรีจาก 13 อำเภอ และมอบเงินรางวัล
4. การประกวดร้องเพลงขององค์กรสตรีพร้อมเงินรางวัล
5. การแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จาก 13 อำเภอ จำนวน 26 กลุ่ม

ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวสุมหสารคาม ตำบลตลาด
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

📷ภาพ/ข่าว cddmahasarakham-รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)