โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

หัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้าฝ่าย

นายบุญโฮม งามเลิศ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน

นายชัยพร เขิมขันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน

นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน

นางจิรานันท์ ราวินิต
หัวหน้า
ฝ่ายอำนวยการ

นางแพทลียา พรมแดน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางดวงใจ ปะกิระคะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปริยัติ รักษาทรัพย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวติยาภรณ์ โพธิ์ศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายครรชิต นุตะดี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางมัชฌิมา เนียมเกลี้ยง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวิลาวัลย์ ก.จันทราภรนนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุวิมล เจ้าแก่นแก้ว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสมระลึก สุรมาศ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายทศพล วงศ์สง่า
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายศราวุธ นัดทะยาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวอรดี เกติยะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเสาวลักษณ์ ขัตติยบุตร
นักจัดการงานทั่วไป

นางกนกลักษณ์ ร่วมรส
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

นางดารุวี นาจันอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวิเชียร ทบด้าน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางบุบผา แสนทวีสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางประภัสสร กอรับเฮือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวศิราณี อันบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวสุดารัตน์ คงอุบล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายณัฐพงษ์ ช่วงชิง
พนักงานขับรถยนต์

นายศิวัจน์พล ปรีพูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวสุนิสร โสภารัตน์
แม่บ้าน

(Visited 11 times, 1 visits today)