โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

หัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้าฝ่าย

นางสงวน มะเสนา
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน

นายบุญโฮม งามเลิศ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน

นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน

นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา
หัวหน้า
ฝ่ายอำนวยการ

นางพิสมัย ปฏิโยเก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางณัฐธิฌา พัฒนชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปนัดดา แก้วมณี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวัลลี รอบการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายครรชิต นุตะดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกุลณิษฐาน์ ขันขวา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวิลาวัลย์ ก.จันทราภรนนท์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววรัญธร ดวงเกตุ
พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน

นางจิราวรรณ เมืองโคตร
พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน

นางนิตยา วิชัยภูมิ
พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน

นางแพทลียา พรมแดน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววิไลวรรณ แสนสร้อย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวีระชน ม่วงแมน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางมัชฌิมา เนียมเกลี้ยง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสมระลึก สุรมาศ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอรดี เกติยะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพิชญาภา ศรีบัว
นักจัดการงานทั่วไป

นางพรหมภัสสร ภูมิสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางณินทิรา ลาสุนนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวิเชียร ทบด้าน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางบุบผา แสนทวีสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพัชราภรณ์ โตอุรวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวปรียากาต์ ไชยเดช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวณัฐิมา ธรรมชน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายศิวัจน์พล ปรีพูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวสุนิสร โสภารัตน์
แม่บ้าน

(Visited 11 times, 1 visits today)