โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นางสาวปริศนา โกลละสุต
พัฒนาการจังหวัด

หัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้าฝ่าย

นางสงวน มะเสนา
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน

นายบุญโฮม งามเลิศ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน

นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน

นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา
หัวหน้า
ฝ่ายอำนวยการ

นางแพทลียา พรมแดน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปนัดดา แก้วมณี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปริยัติ
รักษาทรัพย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวัลลี รอบการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายครรชิต นุตะดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางมัชฌิมา เนียมเกลี้ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวิลาวัลย์ ก.จันทราภรนนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุวิมล เจ้าแก่นแก้ว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสมระลึก สุรมาศ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอรดี เกติยะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเสาวลักษณ์ ขัตติยบุตร
นักจัดการงานทั่วไป

นางนวพร ชุ่มอภัย
นักจัดการทั่วไป

นางณินทิรา ลาสุนนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวิเชียร ทบด้าน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางบุบผา แสนทวีสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปรียากาต์ ไชยเดช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวณัฐิมา ธรรมชน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายศิวัจน์พล ปรีพูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวสุนิสร โสภารัตน์
แม่บ้าน

(Visited 11 times, 1 visits today)