30 มกราคม 2561 การประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561

30 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าร [...]

อ่านต่อ

29 มกราคม 2561 การประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561

29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนากา [...]

อ่านต่อ

25 มกราคม 2561 49 ปี อาสาพัฒนาชุมชน (อ.ช.) โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “รวมพลังสานต่อที่พ่อทำสร้างสรรค์สังคมไทยด้วยใจอาสา”

25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรว [...]

อ่านต่อ

25 มกราคม 2561 การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย การบูรณาการตามข้อสั่งการของอธิบดีและกิจกรรมตามยุทธ์ศาสตร์กรมฯ ประจำเดือนมกราคม 2561

25 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรว [...]

อ่านต่อ

24 มกราคม 2561 โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561

24 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าร [...]

อ่านต่อ

23 มกราคม 2561 การแถลงข่าวโครงการเปิดบ้านมหาสารคาม วิถีถิ่น วิถีไทยสารคาม เบิ่งหน้าเหลียวหลัง ฮักแพง เบิ่งแงงสารคาม 2561 (กิจกรรมเปิดถนนสายวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

23 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายทวี เสริมภักดีกุล รองผู [...]

อ่านต่อ