ข่าวประชาสัมพันธ์

02/03/2563@ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พช.มค. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

28/02/2563@ โรงแรมการิน อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี พช.มค.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 เขตตรวจราชการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1,2 และตอนกลาง ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมการิน อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี