19 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดต้องชม พันปีจำปาศรีนคร” ณ บริเวณพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

19 สิงหาคม 2560 นางสาวศศิธร ปัญญาไว พ้ฒนาการจังหวัดมหาส [...]

อ่านต่อ

18 สิงหาคม 2560 นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และพัฒนาการอำเภอ ณ ห้อง 106/1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

18 สิงหาคม 2560 นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมหาส [...]

อ่านต่อ

18 สิงหาคม 2560 ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

18 สิงหาคม 2560 ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนั [...]

อ่านต่อ

17 สิงหาคม 2560 นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมการแสดงผลงานตามโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัด สู่สากล

17 สิงหาคม 2560 นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมหาส [...]

อ่านต่อ

16 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัว ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองมหาสารคาม

16 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม นำโด [...]

อ่านต่อ

16 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ TV Conference เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และการประชุมสร้างความเข้าใจโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชน

16 สิงหาคม 2560 นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมหาส [...]

อ่านต่อ

16 สิงหาคม 2560 นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสามัคคี จังหวัดมหาสารคาม ในกิจกรรม “สภากาแฟ”

16 สิงหาคม 2560 นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมหาส [...]

อ่านต่อ

15 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน

15 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม จัดก [...]

อ่านต่อ