6 สิงหาคม 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP งาน “ชม ชิม ช้อป OTOP @ มหาสารคาม” และงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ปี พ.ศ. 2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจัง [...]

อ่านต่อ

26 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 พร้อมจัดกิจกรรมมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ บุคคล กลุ่ม องค์กร ชุมชน ที่ดำเนินงานพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจั [...]

อ่านต่อ

23 กรกฎาคม 2561 รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12  นางสาวศันสนีย์ ทาสม และ คณะ ศปน.ศพช. นครราชสีมา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจั [...]

อ่านต่อ

9 กรกฎาคม 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ระดับจังหวัด

9 กรกฎาคม 2561  นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจังหวัดมห [...]

อ่านต่อ