19 พ.ค.59 นายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะทำงานนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ ประจำปี 2559

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมห [...]

อ่านต่อ

17 พ.ค. 59 ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามมอบหมายให้นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการ [...]

อ่านต่อ

16 พ.ค.59 ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามมอบหมายให้นายวิรุจ วิชัยบุญ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 59 จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการ [...]

อ่านต่อ

13 พ.ค.59 ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามมอบหมายให้นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม (คปจ.)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการ [...]

อ่านต่อ

11 พ.ค.59 ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าร [...]

อ่านต่อ

6-9 พ.ค.59 บรรยากาศการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดมหาสารคาม ปี 2559 ของคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรฯ

วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2559 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสาร [...]

อ่านต่อ

5 พ.ค.59 ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการจัดงานพระราชพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพระราชพิธีเป็นจำนวนมาก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจ [...]

อ่านต่อ

4 พ.ค. 59 ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี 2559

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจ [...]

อ่านต่อ

4 พ.ค 59 นายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/พอ./นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม (สัญจร อ.ชื่นชม) ในการนี้ได้รับ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมหา [...]

อ่านต่อ