ติดตามและประเมินผลโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยาจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม นายธาดา [...]

อ่านต่อ

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 15 มกราคม ๒๕๕๙ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมก [...]

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2559 เขตตรวจราชการที่ 12,13,14

วันที่ 14 – 15 มกราคม ๒๕๕๙ นายธาดา กิจชัย พัฒนากา [...]

อ่านต่อ