๑๒ ต.ค. ๕๙ นางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560 จังหวัดมหาสารคาม

12 ตุลาคม2559 เวลา 10.00 น. นางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว [...]

อ่านต่อ

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสงวน มะเสนา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๕ ซึ่งจังหวัดมหาสารคามจะเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมในวันที่ ๒๐ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแร

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสงวน มะเสนา หัวหน้ากลุ่ [...]

อ่านต่อ

๑๑ ต.ค.๕๙ นางสงวน มะเสนา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานจากผู้ว่าฯ จังหวัดมหาสารคาม

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นางสงวน มะเสนา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ [...]

อ่านต่อ

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นางสงวน มะเสนา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่าย และพัฒนาการอำเภอ ร่วมแสดงความยินดี กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาส

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม นำโดย [...]

อ่านต่อ

๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ๒ ท่าน ได้แก่ นางไพเราะ รอยตระกูล และนายภูสิต สมจิตต์ ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

<> ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ นางสงวน มะเสนา หัวหน้ากลุ่มงานยุ [...]

อ่านต่อ

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ นางสงวน มะเสนา รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

<> ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ นางสงวน มะเสนา รักษาราชการแทนพัฒ [...]

อ่านต่อ

๗ ต.ค.๕๙ นางสงวน มะเสนา รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม อำนวยการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กับผู้นำชุมชน

<> ๗ ต.ค.๕๙ นางสงวน มะเสนา รักษาราชการแทนพัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ นางสงวน มะเสนา รักษาการพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก 20 จังหวัด

<> ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ นางสงวน มะเสนา รักษาการพัฒนาการจ [...]

อ่านต่อ