ดาวน์โหลด
08 สิงหาคม 2560 / 08.34 น.

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัฒฑ์ไหมและสินค้า OTOP “มหกรรมเส้นฝ้ายสายไหมใยวัฒนธรรม” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด
14 มิถุนายน 2560 / 06.06 น.

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม “เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ช้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๐

ดาวน์โหลด
12 มิถุนายน 2560 / 06.58 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเลี้ยงไหมและห้องน้ำ โครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางออกแบบผลิตภัณฑ์จากไหมในภูมิภาค กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาปัจจัยการผลิต กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมการเลี้ยงไหมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)