||      ||         ||          ||         ||        ||
            ยินดีต้อนรับสู่ :           ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
นายธาดา กิจชัย
พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ. ศ. .๒๕๕๐
   

 
     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐  
พรบ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐  
 
     คู่มือที่เกี่ยวข้อง
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
คู่มือประชาชน สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
คู่มือการประเมินเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส  
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  

 
    ข้อมูลข่าวสารตามาตรา ๗
     

มาตรา ๗(๑)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

 
  ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  
  โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม  
     
มาตรา ๗(๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน  
  ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  
     
มาตรา ๗(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  
  ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  
สถานที่ตั้ง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1  
  ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม - ร้อยเอ็ด  
  โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๗๗๓๕๑
  โทรสาร ๐๔๓-๗๗๗๓๕๑
  E-mail : MK_mahasarakham@cdd.go.th
   
มาตรา ๗(๔) กฏมติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
   
    ข้อมูลข่าวสารตามาตรา ๙
มาตรา ๙(๑) ผลการพิจารณา หรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน  
     
มาตรา ๙(๒)นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายที่ต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
  (๒.๑)วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน  
  (๒.๒)นโยบายพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม  
  (๒.๓)นโยบายยุทธศษสตร์กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
  (๒.๔)การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ  
  (๒.๕)ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๒๐  
  (๒.๖)ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๒๑  
  (๒.๗)ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๒๒  
  (๒.๘)คสช. ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  
มาตรา ๙(๓) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
  (๓.๑) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙  
  (๓.๒) แผนการโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
  ไตรมาส ๑ - ๔  
มาตรา ๙(๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเอกชน
   
มาตรา ๙(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา ๗ วรรค ๒ (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
   
มาตรา ๙(๖) สัมปทานสัญญาร่วมทุนกับเอกชน (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
   
มาตรา ๙(๗) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย
  (๗.๑) มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๘ เรื่องร่างระเบียบ สนร.ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  (๗.๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘
  (๗.๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
  (๗.๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการ กข.คจ. พ.ศ.๒๕๕๓
  (๗.๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
   
มาตรา ๙(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  (๘.๑)ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
  - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัด
  -----ผลการสอบราคา----
  - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตสำหรับหมู่บ้านเป้าหมาย
  -----ผลการสอบราคา----
  - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตสำหรับหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการมหาสารคาม
  -----ผลการสอบราคา----
  - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำบรรจุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม
  -----ผลการสอบราคา----
  - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
  -----ผลการสอบราคา----
  - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุนแก่กลุ่มกลุ่มเป้าหมาย
  -----ผลการสอบราคา-----
  - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุนแก่กลุ่มเยาวชน
  -----ผลการสอบราคา----
  - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTO (มุ่งสู่สากล) กิจกรรมที่ ๔
  -----ผลการสอบราคา----
  - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTO (มุ่งสู่อาเซี่ยน)กิจกรรมที่ ๔
  -----ผลการสอบราคา-----
  - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุกลุ่มอาชีพกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
  -----ผลการสอบราคา-----
  - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุปัจจัยการผลิต/ขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ
มหาสารคามน้อมนำปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  -----ผลการสอบราคา----
  - ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่าย สินค้า OTOP โครงการยกระดับผ้าไหมก
ลุ่มจังหวัดสู่สากล
  -----ผลการสอบราคา-----
  - ประกาศสอบราคาปรับปรุงร้านจำหน่าย OTOP อำเภอบรบือตามโครงการ
เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าOTOP และสินค้าพื้นเมือง
  -----ผลการสอบราคา-----
  - ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างทำบรรจุภัณฑ์และ
ตราสินค้าโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่สากล
  -----ผลการสอบราคา----
  - ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า
OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่(ลายสร้อยดอกหมาก)
มุ่งสู่อาเซี่ยน และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก
  -----ผลการสอบราคา-----
  (๘.๒) สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๕๙
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๕๘
  (๘.๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
  (๘.๔) ข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
  (๘.๔.๑) การจัดหาพัสดุ
  - กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
  - แผนการจัดหาพัสดุ
  - สรุปผลการจัดหาพัสดุ
   
  (๘.๔.๒) การให้บริการประชาชน
   
  (๘.๔.๓) การบริหารงาน
  - ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
  - โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
  - วิศัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน
  - แผนปฏิบัติงานประจำปี
  - รายงานผลการปฏิบัติงาน
   
  (๘.๔.๔) การบริหารงบประมาณ
  - แผนงาน โครงการและงบประมาณ
  - ประเด็นการนิเทศติดตาม และสรุปผลการนิเทศติดตามประเมินผล
   
  (๘.๔.๕) การบริหารงานบุคคล
  - หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร
  - การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร
   
  (๘.๔.๖) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
  - หลักเกณฑ์ในการติดตามประเมินผล/รายงานผล
   
   เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สำนักนายกรัฐมนตรี
   
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ(สขร.)
   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน
จังหวัดมหาสารคาม
สถิติการเข้าชมเว็บไซต

เริ่มนับ ๑ มกราคม ๒๕๕๔
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๗๗๗๓๕๑
MK_mahasarakham@cdd.go.th