12 กุมภาพันธ์ 2563 พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ประชุมตรวจราชการตามประเด็นตรวจราชการเดือน กุมภาพันธ์ 2563

📣@ มหาสารคาม เมืองตักสิลานคร
▶️พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ประชุมตรวจราชการตามประเด็นตรวจราชการเดือน กุมภาพันธ์ 2563
▶️วันนี้12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประชุมตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้การต้อนรับพร้อมร่วมประชุมการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ โดยนางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้ากลุ่มงานฯ/หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจโดยนายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เกี่ยวกับประเด็น การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี 2563
พร้อมนี้ ท่านผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานในพื้นที่ ดังนี้
1.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เน้นย้ำการสร้างการเรียนรู้งานไปในทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทำตามบทบาทหน้าที่ โดยประชาชนลงมือทำ รัฐสนับสนุน เอกชนขับเคลื่อน
2.การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นย้ำการทำโคกหนองนาโมเดล บูรณาการกับภาคีเครือข่ายการดำเนินงานโดยเฉพาะท้องถิ่น
3.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เน้นย้ำในเรื่องของการบริหารจัดการหนี้ ลงพื้นที่ติดตามหนี้อย่างต่อเนื่อง
4.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เน้นย้ำการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
5.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เน้นย้ำการส่งเสริมการออมระดับชุมชน ลงพื้นที่ให้กำลังใจชุมชน และติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
6. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 เน้นย้ำแผนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย เน้นประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

และในช่วงบ่ายท่านผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย ลงพื้นที่ติดตามและตรวจราชการตามกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ในเขตพื้้นที่อำเภอโกสุมพิสัย ประเด็นการติดตามประกอบด้วย
1. ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ
2. ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านและการจัดตั้งกลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้าย
3. ติดตามการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

▶️ในการนี้นายโกเมท เดชกวินเลิศ พัฒนาการอำเภอโกสุมพิสัย ทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
อำเภอโกสุมพิสัย ผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านท่างามให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน

▶️พร้อมนี้ท่านผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมการทำโคกหนองนาโมเดล พร้อมให้ขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในระดับพื้นที่ในการสานต่อและสืบสานการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)