13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. พช.มหาสารคามฝึกอบรมโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(รุ่นที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

🚩@ มหาสารคาม เมืองตักสิลานคร

▶️พช.มหาสารคามฝึกอบรมโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(รุ่นที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมวสุมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ฝึกอบรมโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการฝึกอบรมพร้อมมอบนโยบายในการฝึกอบรมโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(รุ่นที่ 3) โดยมี นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อให้แกนนำหมู่บ้าน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการที่นำแนวทางไปขยายผลต่อไปในชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 3 จำนวน 106 คน ประกอบด้วยแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 102 คน และประธานชมรมผู้นำ อช. จำนวน 4 คน ฝึกอบรมระหว่าง วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ฝึกอบรมดำเนินการภายใต้แนวคิด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง ลักษณะการเรียนรู้ประกอบด้วย บรรยาย แบ่งกลุ่ม ระดมสมอง การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านพี่ที่ประสบผลสำเร็จ วิทยากร จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ผู้นำชุมชนที่ประสบผลสำเร็จในการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และงบประมาณดำเนินการจากกรมการพัฒนาชุมชน
พร้อมนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่าการดำเนินชีวิตบนเหตุผลของความยั่งยืน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน โดยการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้น้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต รวมทั้งมีการขยายผลการดำเนินงานไปสู่ชุมชนต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน รวมทั้งชุมชนจะต้องร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และยั่งยืน
สุดท้ายโดย นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ได้ให้แนวคิดสู่แนวทางการปฏิบัติ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การใช้ของแบบรู้คุณค่า ลดการใช้ขยะ คัดแยกขยะ ลดปริมาณการเผาขยะในชุมชน ในการสรรสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนปลอดขยะ การเกื้อกูลซึ่งกันและกันในชุมชน จากระดับครัวเรือนขยายผลและต่อยอดสู่ระดับชุมชนให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
📷 PR. Cddmahasarakham

(Visited 1 times, 1 visits today)