10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่3/2563

🚩@ มหาสารคาม เมืองตักสิลานคร
▶️ การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563
▶️ วันนี้ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 106/1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่3/2563
โดยนางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม นำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยประเด็นการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย (1)รายงานผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (2)รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการดำเนินงานตามแผนงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (3) รายงานผลการชำระเงินคืนของสมาชิกกองทุน (4) เงินรอตรวจสอบในบัญชี (5) การพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (6) การพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนอุดหนุน โดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วมการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสมาชิกกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ยื่นโครงการเพื่อขอกู้เงินตามโครงการที่ยื่นเสนอ
📷PR.Cddmahasarakham

(Visited 1 times, 1 visits today)