@มหาสารคามเมืองแห่งความสุข วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. พช.มค.ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

@มหาสารคามเมืองแห่งความสุข

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้อง War Room และห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เพื่อสร้างการรับรู้และการเรียนรู้สู่แนวทางปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
ในการนี้ นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อติดตามรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานจากท่านผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ด้วยการเรียนรู้ การถือปฏิบัติแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว รวมทั้งการค้นหาผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้ามาเป็นแนวร่วมการยกระดับ OTOP ให้ทันยุค 4.0 ซึ่งท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้ยกตัวอย่าง กรณี Thorr โดยคุณอุ๋งอิ๋ง สาวอำนาจเจริญ ที่ยกระดับผลิตภัณฑ์ “เสื่อกก” สู่สินค้าตกแต่งบ้านหรือแฟชั่นร่วมสมัยที่สามารถเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการ เพิ่มรายได้สู่ชุมชนด้วยภูมิปัญญาของคนในชุมชนผนวกกับแนวคิดคนยุคใหม่ โดยการปรับแนวคิดให้ผู้ผลิตสินค้า OTOP ตั้งใจผลิตให้ตรงใจกลุ่มลูกค้า รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจังหวัดมหาสารคามจะได้นำไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชนในลำดับต่อไป

📷PR-Cddmahasarakham…

(Visited 1 times, 1 visits today)