4 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ▶️พัฒนาชุมชนมหาสารคาม เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

💢@ มหาสารคามเมืองแห่งความสุข
▶️พัฒนาชุมชนมหาสารคาม เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
▶️4 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวรายงานโดยนายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม
ดำเนินการ ณ อำเภอวาปีปทุม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ที่แต่ละพระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธาน
อันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป่าไม้
การดำเนินงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล กำหนด
กิจกรรมที่สำคัญดังนี้
1.การจัดนิทรรศการองค์ความรู้ โคก หนอง นา โมเดล
2.การปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่บำรักษาระบบนิเวศและปลูกจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบำไม้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร
สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ในพื้นที่นายนิคม มะริบไข
ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องที่/ท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และประชาชนในพื้นที่
📷PR.Cddmahasarakham

(Visited 1 times, 1 visits today)