26 มิถุนายน 2563 พช.มค. ร่วมกับอำเภอโกสุมพิสัย และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินโครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

💢@ มหาสารคามเมืองแห่งความสุข
▶️พช.มค.ร่วมกับอำเภอโกสุมพิสัย และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินโครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
▶️26 มิถุนายน 2563 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี กล่าวรายงานโดยนางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับอำเภอโกสุมพิสัย และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี แสดงพลังสตรีในการน้อมนำพระราชดำรัส “…สืบสาน รักษา และต่อยอด…” สู่การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และให้สตรีอาสาพัฒนามีความมั่นคงทางอาหาร
มีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากการปลูกต้นไม้ สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย
1. การให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรื่องการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ และความรู้เรื่อง ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง วิทยากรคือ นายกระรัญ ดาวโคกสูง ผู้แทนเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติจังหวัดมหาสารคาม
2. การมอบเมล็ดพันธ์ผักให้อำเภอ จำนวน 13 อำเภอ และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ จังหวัดมหาสารคามได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ผัก จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
3. การปลูกต้นไม้ ณ บริเวณลำห้วยขอนสัก บ้านดอนกลาง โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ จากสถานีเพาะพันธ์กล้าไม้ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 200 ต้น
▶️โดยมีส่วนราชการ กลุ่มองค์กรสตรีของจังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้บริหารท้องถิ่นท้องที่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ผู้นำชุมชน สตรีอาสาพัฒนา ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มองค์กร เครือข่าย และประชาชนในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย ร่วมในกิจกรรมจำนวน 200 คน
📷PR-Cddmahasarakham

(Visited 1 times, 1 visits today)