29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563 พร้อมให้เกียรติมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563

💢@ มหาสารคามเมืองแห่งความสุข
29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 409 พระบรมธาตุนาดูน
▶️โดยก่อนวาระการประชุม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 กล่าวรายงาน
โดยนางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม
โดยพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อีกทั้งยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีผลการปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่าง จำนวน 3 ประเภท ได้แก่
1) สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น
2) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น
3) กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ทั้ง 3 ประเภท ผลการคัดเลือก มีดังนี้ 1) สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่นระดับจังหวัด
ชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชื่นชม พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอวาปีปทุม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอนาเชือก 2) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่นระดับจังหวัด
ชนะเลิศ ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม
3) กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด
ชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มแปรรูปกล้วยน้ำว้าตาก (กล้วยผงชงดื่มหรือแป้งกล้วย) บ้านหนองโดน หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย บ้านเขวาใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย
📷PR-Cddmahasarakham

(Visited 1 times, 1 visits today)