พช.มหาสารคาม​ ร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ

วันที่​ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ณ บ้านหนองกุงเต่า ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ในการนี้ นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนายบุญโฮม งามเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
โดยการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯในครั้งนี้ ได้ใช้แรงงานจากจิตอาสาพระราชทาน ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานแก่ประชาชน ผู้สนใจ ต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)