พช.มหาสารคาม ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามประจำเดือน เพื่อวางแผนและติดตามผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2564 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหา(sparkle)(sparkle) พช.มหาสารคาม ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามประจำเดือน เพื่อวางแผนและติดตามผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2564 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วม  โดยมีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1. แจ้งข้อราชการจาการประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กรมฯ/จังหวัด
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. แจ้งขอให้เร่งดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” พร้อมจัดสรรงบประมาณให้อำเภอดำเนินโครงการฯ จึงขอให้เร่งดำเนินการลงนามผูกพันสัญญาในกิจกรรม/โครงการที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดทำแผนการใช้จ่ายในส่วนงบดำเนินการให้เกิดความชัดเจน ภายในวันเวลาที่กำหนด
4. การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 จังหวัดมหาสารคามได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองมหาสารคาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
5. การมอบทุนอุปการะเด็ก โครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
7. การจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม ไตรมาส 3 -4
8. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9. สรุปรายงานการส่งแบบสรุปประเมินผลและการบันทึกข้อมูลในระบบ BPM
10. การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-กุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
11. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
12. การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E๓)
13. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
14. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จร่วมการเสวนาวิชาการ “การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล”
15. การจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
16. การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม

#มหาสารคามเมืองแห่งความสุขเมืองสะอาดอาหารดีมีภูมิคุ้มกันสานสัมพันธ์วิถีไทย
#ChangeforGood
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้สารคามเข้าร่วม  โดยมีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

 

(Visited 1 times, 1 visits today)