พช.มหาสารคาม จัดสอบประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการส่งมอบข้อสอบผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และมอบโอวาทแก่ผู้เข้าสอบในการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีการส่งมอบข้อสอบ ณ ห้อง 3003 กรมการพัฒนาชุมชน

จังหวัดมหาสารคาม มีผู้สมัครเข้าการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 13 ราย เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) จำนวน 9 ราย ขาดสอบ จำนวน 4 ราย โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ในการนี้ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสนามสอบ พร้อมด้วย นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม นายธาดา กิจชัย หัวหน้าทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดมหาสารคาม กรรมการอำนวยการสนามสอบ
นายกฤตภัค โนมะยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม และ นางสาวพรพัสกร วงษาเวียง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่คุมสอบ ตลอดจนคณะกรรมการอำนวยการสนามสอบทุกราย ได้กำกับ ดูแล ควบคุม ตลอดจนตรวจสอบปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้การดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 106/1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

#กรมการพัฒนาชุมชน
#พช.มหาสารคาม
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)