พช.มหาสารคาม จัดประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดมหาสารคาม

🔸วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดมหาสารคาม โดยได้ชี้แจ้งข้อราชการที่สำคัญในการประชุมโดยเฉพาะประเด็นการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” และ การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564 ซึ่งทุกอำเภอ ทุกกลุ่มงาน ต้องเร่งดำเนินการให้ทันตามห้วงระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด นอกจากนี้ ยังมีผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมชี้แจงรายละเอียดงานเพิ่มเติมในประเด็นที่สำคัญ โดยมีพัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อสั่งการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยเคร่งครัด

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD
#พช.มหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)