พช.มหาสารคาม ดำเนินการประเมินบุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

🔸วันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๑๕ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานในพิธีและปฐมนิเทศผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จากประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ
🔸ในการนี้ นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ มอบหมายให้คณะกรรมการ คณะทำงานเจ้าหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการฯ อำนวยการสอบ ร่วมรับฟังคำชี้แจง เวลา ๑๓.๓๐ น. ให้ผู้เข้ารับการประเมินจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๕ ราย ดังนี้
๑.) นางกัญญา วะเกิดเป้ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) สังกัดกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
๒.) นางจีรกานต์ บุญบาล ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม
๓.) นายเจษฎาธนพงษ์ โพธิ์ตาก ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
๔.) นางดรุณี สายพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน
๕.) นายสมระลึก สุระมาศ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
ได้เข้ารับการประเมินบุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ณ ห้องประชุม ๑๐๖/๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
🔸สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ตามแนวทางการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน อย่างเคร่งคัด เสมอภาค โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม กับผู้เข้าสอบ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ โดยยึดหลัก D-M-H-T-T-A และตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งตามมาตรการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

#กรมการพัฒนาชุมชน
#พช.มหาสารคาม
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)