พช.มหาสารคาม ผนึกกำลังหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาภาค 5 ลงพื้นที่ พัฒนาพื้นที่ “โคกหนองนา”

วันที่ 22 กันยายน 2564 นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายบุญโฮม งามเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวสุพรรณี ต้นทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ นางสาวสุปรียา พรมจันทร์ พัฒนาการอำเภอนาเชือก และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)เข้าร่วมติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้เพิ่มเติม) กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล (Community Lab Model quality of life : CLM) แปลงนายกระรัญ ดาวโคกสูง บ้านเหล่าอีหมัน ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม พื้นที่ดำเนินการ 15 ไร่ ใช้สัดส่วน 1 : 3 ลักษณะดินร่วนปนทราย โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่เร็ว 52 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ประกอบด้วยกำลังพล 6 นาย เครื่องจักร 2 คัน กำหนดแผนการขุดระยะเวลา 10 วัน ดำเนินการขุดปรับพื้นที่เป็นวันแรก โดยขุดหลุมดักตะกอน ขุดคลองไส้ไก่ เพื่อรองรับน้ำจากชายป่า
จากการติดตามจัดเก็บข้อมูลพื้นที่เพื่อการออกแบบพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามจะได้นำข้อมูลดังกล่าวรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนากิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนต่อไป

#Change for good
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้
#Hashtagงานโคกหนองนา
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล+
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)