ลงพื้นที่ในการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People and Analytics Platform : TPMAP)

📣พช.มหาสารคาม ลงพื้นที่ในการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People and Analytics Platform : TPMAP)

🗓วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

🔹นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางทัศนี ทับพิมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนักพัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People and Analytics Platform : TPMAP)

🔹เพื่อทบทวนรายชื่อ ข้อมูลของครัวเรือนเป้าหมายในระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า(Thai Peopleand Analytics Platform : TPMAP) ทำการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ร่วมกับทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ตรวจสอบการจำแนกสถานะครัวเรือนเป้าหมายตามศักยภาพในการพัฒนาดำเนินการแก้ไขปัญหาที่สามารถดำเนินการได้เองและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People and Analytics Platform : TPMAP)ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในระบบ TPMAP ทั้ง ๕ มิติ ได้แก่
– ด้านสุขภาพ
– ด้านความเป็นอยู่
-ด้านการศึกษา
– ด้านรายได้
– ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและประมวลผลข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคามร่วมให้ข้อมูล
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม

มหาสารคามเมืองแห่งความสุข เมืองสะอาด อาหารดี มีภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์วิถีไทย
#ChangeforGood
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD
#พช.มหาสารคาม
#จปฐ
#กชช.2ค
#TPMAP

(Visited 1 times, 1 visits today)