📣พช.มหาสารคาม “ประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting”

📣พช.มหาสารคาม “ประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting”

🗓วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 106 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1

🔷นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนายชัยพร เขิมขันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้านทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างชุมชน พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting จาก ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ชั้น 4 กรมการพัฒนาชุมชน

😷ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างสรรค์คนสร้างสรรค์ชาติ
#CDD
#ChangeforGood
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#พช.มหาสารคาม
#ศจพ.
#TPMAP

(Visited 1 times, 1 visits today)