📣พช.มหาสารคามร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจศูนย์สารสนเทศฯ กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

📣พช.มหาสารคามร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจศูนย์สารสนเทศฯ กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

🗓วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 106 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1

🔹นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
🔹นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายชัยพร เขิมขันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีเนื้อหาในการประชุม ดังนี้
1.) แนวทางการขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
2.)การขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน โดยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิวัติ น้อยผาง)
3.)การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
🔸การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) งบประมาณ 311.8008 ล้านบาท
🔸การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน งบประมาณ 28.180 ล้านบาท
🔸การศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) กรมการพัฒนาชุมชน งบประมาณ 3.4072 ล้านบาท
🔸งบลงทุน : ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล ระดับจังหวัด งบประมาณ 2.77 ล้านบาท และ GIS Platform งบประมาณ 5.6 ล้านบาท
🔸งบสาธารณูปโภคและงบค่าใช้สอย : Internet & เช่าวาง server งบประมาณ 33.66 ล้านบาท และ MA อุปกรณ์ & ระบบ งบประมาณ 4.56 ล้านบาท
4.)การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย
🔸กลไกการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
🔸กระบวนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565
🔸Timeline การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565
🔸การเตรียมการของพื้นที่
5.)การพัฒนาระบบ Big data กรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
🔸การปรับปรุงฐานข้อมูลกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 17 ฐาน
🔸การพัฒนาระบบ CDD EIS พกพา สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
🔸การจัดทำฐานข้อมูลพิกัดหมู่บ้าน (GIS)
6.)การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
🔸ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารและใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Data Center) จำนวน 12 ฐาน
🔸การจัดทําสารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7.)การคัดเลือกสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่มีผลการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น (รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล) ประกอบด้วย 2 หลัก ดังนี้
🔸การขับเคลื่อนงาน IT ตามภารกิจ
🔸การขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน IT

😷ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างสรรค์คนสร้างสรรค์ชาติ
#CDD
#ChangeforGood
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#พช.มหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)