🏆🎥พช.มหาสารคาม ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์พิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

🗓วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00น.

📍ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

💠นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายชัยพร เขิมขันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายเจษฎาธนพงษ์ โพธิ์ตาก ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด
เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวาระสำคัญ ดังนี้
🔹นโยบายและแนวทางการสมัครและเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 โดยนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
🔹แนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 โดยวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ.ร.
🏆 สำหรับรางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง รางวัลเลิศรัฐ ประกอบด้วย 3 สาขา ดังนี้ สาขาบริการภาครัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ของกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อพัฒนาคุณภาพงานของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้รับบริการที่ดีเพิ่มมากขึ้น
2.เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จจากการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน
ให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน
3. สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่
4.การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานราชการและร่วมฉลองครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

#ChangeforGood
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#พช.มหาสารคาม
#มหาสารคามเมืองแห่งความสุขเมืองสะอาดอาหารดีมีภูมิคุ้มกันสานสัมพันธ์วิถีไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)