📣📣 พช.มหาสารคามประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

📣📣 พช.มหาสารคามประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

📆วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
📍ณ ห้องประชุม 106 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

🌟 นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนหนึ่งคณะโดยมีพัฒนาการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทำงาน และมีคณะทำงานไม่น้อยกว่า 4 คน ดังนี้ 1.ผู้อำนวยการกลุ่มงาน 2.พัฒนาการอำเภอ 3.นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด 4.นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ(พัฒนากร) และผู้อำนวยการกลุ่มงานประสาน และสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เป็นเลขานุการ โดยมีข้อพิจารณาดังนี้
🔹พิจารณามาตรฐานการกำหนดตัววัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การวัด และน้ำหนักของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ต้นรอบการประเมิน
🔹พิจารณาความเป็นธรรมในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการจากผู้บังคับบัญชาสู่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ โดยให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ภารกิจของหน่วยงาน และให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง
🔹พิจารณาความเป็นธรรมของผลการประมินผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นสุดรอบการประเมินก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับจังหวัด
ทั้งนี้การจัดทำตัววัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ระหว่างพัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ รอบการประเมินที่ 1 (ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 และ รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565)

😷ในการประชุมวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด🦠💉

📷ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

#ChangeforGood
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้
#กรมการพัฒนาชุมชน
#มหาสารคามเมืองแห่งความสุข เมืองสะอาด อาหารดี มีภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์วิถีไทย
#TPMAP

(Visited 1 times, 1 visits today)