พช.มหาสารคามลงพื้นที่เตรียมความพร้อมทดสอบระบบ ในการประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🗓วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565

📍 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

💠 นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางแพทลียา พรมแดน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางทัศนีย์ สองเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวเมธาวี สมศรี นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมทดสอบระบบ ในการประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ ..2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

🔷กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ..2565 กิจกรรมที่ 6 ประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุทชนดีเด่น ซึ่งเป็นการประกวดผลการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาผ่านระบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกของผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการ 18 เขตตรวจ) โดยได้ซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมดังนี้

1.ใช้สถานที่จริง/พื้นที่จริงในการประกวดฯ

2.เช็คระบบสัญญาณ internet เสียงและภาพ

3.มาร์กจุดแต่ละจุดในการนำเสนอ (หากมีมากกว่า 1 จุด เพื่อให้การนำเสนอเกิดความลื่นไหลไม่สะดุด)

4.การซักซ้อมเสมือนการประกวดจริง มีส่วนสำคัญต่อการนำเสนอ (กระชับ ต่อเนื่อง ไม่สะดุด)

5.การควบคุมและรักษาเวลาที่ท่านคณะกรรมการ กำหนด เป็นส่วนสำคัญอีกประการหนึ่ง มีผลต่อการนำเสนอ

#ChangeforGood
#
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
#
พัฒนาคือสร้างสรรค์
#
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้
#
กรมการพัฒนาชุมชน
#60
ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#
มหาสารคามเมืองแห่งความสุข เมืองสะอาด อาหารดี มีภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์วิถีไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)