🔹 ผู้ว่าฯ มหาสารคาม นำทีมหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนาพัฒนาชุมชน อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

🔹 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.
📍 ณ แปลง นายธีระ ดงเสือ บ้านบัวแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน)

🔹 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม นางไคริกา ศิรประภาเดโช ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม และนายเจนณรงค์ ศรีอินทร์ พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนให้กำลังใจในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงของนายธีระ ดงเสือ บ้านบัวแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นแปลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดมหาสารคาม (ขนาด 1 ไร่) ที่ผ่านมา โดยมีพันจ่าตรีทวัช พันธุชิน นายอำเภอกุดรัง พร้อมด้วย นายโกเมท เดชกวินเลิศ พัฒนาการอำเภอกุดรัง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดรัง และเครือข่ายโคกหนองนา อำเภอกุดรัง ร่วมให้การต้อนรับ

🌳 แปลงครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พัฒนชุมชน นายธีระ ดงเสือ มีขนาด 1 ไร่ ใช้แบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน สัดส่วน 1 : 1 ดินร่วนปนทราย ซึ่งนายนายธีระ ดงเสือ ได้พัฒนาพื้นที่รูปแบบแปลงตามหลักการทำโคก หนอง นา (ดิน น้ำ ลม ไฟ) มีการบำรุงรักษาดิน การเลี้ยงดิน (แห้งชาม น้ำชาม) มีการห่มดินโดยใช้ฟาง หรือ ใบไม้คลุมดิน ปลูกหญ้าแฝก ปลูกป่า 5 ระดับ ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ (ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) นอกจากนี้ยังมีการทำบัญชีครัวเรือน มีฐานการเรียนรู้แก่คนในชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ จากฐานเรียนรู้ 9 ฐาน

🔹 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประยุกต์สู่โคกหนองนา นี้ เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทย เพื่อให้มาปรับใช้ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และได้เน้นย้ำว่า ให้ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก อย่างน้อยก็ช่วยลดรายจ่าย และปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค แบ่งปันก็เป็นบุญกุศล และถ้าสามารถขยายผลต่อยอดแปรรูป ให้เกิดมูลค่าที่สูงขึ้นได้ยิ่งดี ทำให้มีรายได้ และที่สำคัญคืออย่าลืมทำบัญชีครัวเรือน ทำเป็นต้นแบบให้ผู้อื่นได้เรียนรู้และปฏิบัติตามต่อไป

#ChangeforGood
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#มหาสารคามเมืองแห่งความสุข เมืองสะอาด อาหารดี มีภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์วิถีไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)