🔹 ผู้ว่าฯ มหาสารคาม นำทีมหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนาพัฒนาชุมชน อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

🔹 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.
📍 ณ แปลงนายสมอน ก่านแก้ว บ้านแสบง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน )

🔹 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม นางไคริกา ศิรประภาเดโช ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม และนายเจนณรงค์ ศรีอินทร์ พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนให้กำลังใจในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงของนายสมอน ก่านแก้ว ซึ่งเป็นแปลงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดมหาสารคาม (ขนาด 3 ไร่) ที่ผ่านมา โดยมี นายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอบรบือ พร้อมด้วย นายฤทธิศร พุ่มโกสุม พัฒนาการอำเภอบรบือ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ และเครือข่ายโคกหนองนาอำเภอบรบือ ร่วมให้การต้อนรับ

🌳 โดยแปลงครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พัฒนชุมชน นายสมอน ก่านแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามนั้น มีขนาดพื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 1 : 2 ลักษณะดินร่วนปนทราย ซึ่งนายสมอน ก่านแก้ว ได้พัฒนาพื้นที่รูปแบบแปลงตามหลักการทำโคก หนอง นา (ดิน น้ำ ลม ไฟ) มีองค์ประกอบทางกายภาพ ประกอบด้วย โคก หนอง นา คลองไส้ไก่ มีการบำรุงรักษาดิน การเลี้ยงดิน เช่น ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ (แห้งชาม น้ำชาม) มีการห่มดินด้วยฟาง ใบไม้ ปลูกตะไคร้ และต้นดอกกระเจียวตามคันขอบบ่อเพื่อช่วยป้องกันดินพัง ปลูกป่า 5 ระดับ ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ (ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง)
🧑🏻‍🌾 นายสมอน ก่านแก้ว เจ้าของแปลง กล่าวขอบคุณ และได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำ มีความสุขเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ภูมิใจที่มีคนให้ความสนใจและเข้ามาสอบถามเพื่อให้ตนเองได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ อีกทั้งสิ่งที่ทำยังเป็นคลังอาหารที่ปลอดภัยให้กับคนในครอบครัว และคนในชุมชน ได้แบ่งปันสิ่งที่มีโดยไม่ต้องใช้เงินเป็นตัวตั้ง
🔹 “สุขทุกครั้งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงและเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาต่อไป”

🔹 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประยุกต์สู่โคกหนองนา นี้ เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทย เพื่อให้มาปรับใช้ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ชุมชน เกษตรกรบ้านใกล้เรือนเคียงได้มาศึกษาเรียนรู้ทำเป็นแบบอย่างถือว่าเป็นอานิสงส์ สิ่งที่เห็นชัดเจนคือการลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือน ไม่ต้องทำเยอะ ทำพอดีกับกำลังตัวเอง แค่ปลูกในสิ่งที่กิน กินในสิ่งที่ปลูก เหลือก็ค่อยแบ่งปันหรือขายเพิ่มรายได้ ก็สามารถสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครัวเรือนได้แล้ว

#ChangeforGood
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#มหาสารคามเมืองแห่งความสุข เมืองสะอาด อาหารดี มีภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์วิถีไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)