พช.มหาสารคาม คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ณ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.

นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสมนึก มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายชัยพร เขิมขันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายเจษฎาธนพงษ์ โพธิ์ตาก ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ
คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดฯ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด นายปฏิมา เหล่าชัย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ณ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนางปิยะพร สุทธิทาที พัฒนาการอำเภอแกดำ พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแกดำ นำเสนอผลการดำเนินงาน และนำผลิตภัณฑ์ที่ได้นำเงินที่กู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปต่อยอดอาชีพจนประสบความสำเร็จมานำเสนอแก่ทางคณะกรรมการ

โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้
ซึ่ง กำหนดให้มีการคัดเลือก 3 ประเภท ประเภทละ 1 รางวัล ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น และสำนักงานเลขานุการอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกฯ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม และดำเนินการรายงานผลการคัดเลือกฯ ให้จังหวัดทราบเพื่อจัดทำประกาศผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน จะนำผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่นระดับจังหวัด เสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนฯ ดีเด่นระดับเขตตรวจราชการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือประเภทละ 1 รางวัล จำนวน 18 เขตตรวจราชการ ๆ ละ 3 รางวัล รวม 54 รางวัล เพื่อเข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูกเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 ต่อไป

#ChangeforGood#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม#พัฒนาคือสร้างสรรค์#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้
#กรมการพัฒนาชุมชน#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#มหาสารคามเมืองแห่งความสุข เมืองสะอาด อาหารดี มีภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์วิถีไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)