พช.มหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ของเขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสารสินธุ์ : ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม) โดยมีนายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการ ที่ 12 ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ณ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ในการนี้ นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายเจษฎาธนพงษ์ โพธิ์ตาก ผู้อำนวยการ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนายสมระลึก สุระมาศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ในครั้งนี้ด้วย

โดยมี นายนิทัศน์ เทศ​สวัสดิ์​ นายอำเภอนาเชือก พร้อมด้วย นางสาวสุปรียา พรมจันทร์ พัฒนาการอำเภอนาเชือก และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือก เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นในครั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้แก่กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดน้ำใส
โดยคณะกรรมการกลุ่มฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่ม

สำหรับกลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดน้ำใส ได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้นจากสตรีในหมู่บ้านที่มีฝีมือในการทอผ้่าไหม ซึ่งมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือก เข้ามาแนะนำแนวทางทั้งการรวมกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่การลงทะเบียน OTOP โดยได้นำเงินทุนจากการกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปบริหารหมุนเวียนในกลุ่ม มีการต่อยอดพัฒนากลุ่มอาชีพจนประสบความสำเร็จ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด จนได้เข้าร่วมคัดเลือกคนกองทุนฯในระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้
และได้กำหนดให้มีการคัดเลือก 3 ประเภท ได้แก่
1) ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
2) ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น
3) ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกลองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนฯ ดีเด่นระดับเขตตรวจราชการจะพิจารณาคัดเลือกให้เหลือประเภทละ 1 รางวัล จำนวน 18 เขตตรวจราชการ ๆ ละ 3 รางวัล รวม 54 รางวัล เพื่อเข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 ต่อไป

#ChangeforGood#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม#พัฒนาคือสร้างสรรค์#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้
#กรมการพัฒนาชุมชน#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#มหาสารคามเมืองแห่งความสุข เมืองสะอาด อาหารดี มีภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์วิถีไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)