พช.มหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ของเขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสารสินธุ์ : ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม) โดยมีนายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการ ที่ 12 ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ในการนี้ นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายเจษฎาธนพงษ์ โพธิ์ตาก ผู้อำนวยการ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม นายปฏิมา เหล่าชัย คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ในครั้งนี้ด้วย

โดยมี นายสมพร ควรคำคง นายอำเภอเชียงยืน และนายนิคม เหล่าสมบัติ พัฒนาการอำเภอเชียงยืน นางวัลลี รอบการ พัฒนาการอำเภอกันทรวิชัย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน และ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นในครั้งนี้ โดยมีคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกลองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเชียงยืน

และ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย นำเสนอผลการดำเนินงาน

สำหรับโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้

และได้กำหนดให้มีการคัดเลือก 3 ประเภท ได้แก่

1) ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

2) ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น

3) ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกลองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนฯ ดีเด่นระดับเขตตรวจราชการจะพิจารณาคัดเลือกให้เหลือประเภทละ 1 รางวัล จำนวน 18 เขตตรวจราชการ ๆ ละ 3 รางวัล รวม 54 รางวัล เพื่อเข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 ต่อไป

#ChangeforGood#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม#พัฒนาคือสร้างสรรค์#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้

#กรมการพัฒนาชุมชน#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

#มหาสารคามเมืองแห่งความสุข เมืองสะอาด อาหารดี มีภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์วิถีไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)