พช.มหาสารคามประชุมการจัดงานกาชาดและมหกรรมมหาสารคามเมืองแห่งสินค้าดี ก้าวสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๕ และการประกวดผ้าลายพระราชทาน ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา

📣พช.มหาสารคามประชุมการจัดงานกาชาดและมหกรรมมหาสารคามเมืองแห่งสินค้าดี ก้าวสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๕และการประกวดผ้าลายพระราชทาน ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา

🗓วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ .

📍 ห้องประชุม ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

🔹นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานในการประชุมการจัดงานกาชาดและมหกรรมมหาสารคามเมืองแห่งสินค้าดี ก้าวสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๕ และการประกวดผ้าลายพระราชทาน ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายสมนึก มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

🔹นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบพันธุ์ข้าวพระราชทานเนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด พันธุ์ ประกอบด้วย .)ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕  .)ข้าวปทุมธานี .)ข้าว กข ๔๓ .)ข้าว กข .)ข้าว กข ๗๘ .)ข้าวกข ๘๕ ทั้งหมดจำนวน ๕๐ ท่าน เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป

ในการประชุมมีวาระการประชุมสำคัญดังนี้

)การประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้ จัดทำร่างประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครประกวดลายผ้าพระราชทานผ้าดลายนรีรัตนราชกัญญาโดยช่างทอผ้าที่สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าประกวด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตามภูมิลำเนาที่ผลิตผ้าและงานหัตถกรรมประกวดภายในวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๕

)การจัดงานกาชาดและมหกรรมมหาสารคามเมืองแห่งสินค้าดีก้าวสู่สากลประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๒๒๙กรกฎาคม ๒๕๖๕ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือวมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมการจัดงานประกอบด้วยการออกร้านมัจฉากาชาด งานราตรีเส้นสายลายผ้ามหาสารคาม กิจกรรมการแสดงทูบีนัมเบอร์วัน กิจกรรมการแสดงของสถาบันการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามรับผิดชอบการคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 0TOP ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายโคก หนองนาและการจัดงานราตรีเส้นสายลายผ้าการประเมินศักยภาพพื้นที่ดันแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดมหาสารคาม

.)การประเมินศักยภาพพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดมหาสารคาม

.)กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยคิสทริบิวชั่น จำกัด ได้ทำบันทึกลงความร่วมมือการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ระหว่างบริษัทไปรษณีบริษัท ไปรษณีย์ไทยคิสทริบิวชั่น จำกัด ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับ เครื่อช่ายOTOP เทรดเดอร์ ระกับ เครื่อข่าย OTOP ระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในอัตราพิเศษและเป็นการช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่ง รวมถึงลดภาระการขนส่งให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

🔹ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรวัสดุ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ได้ให้ความรู้เรื่องสีธรรมชาติ ในการย้อมผ้าไหมและผ้าฝ้าย ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

😷🦠💉ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามได้ปฏิบัติตามมาตรการโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

#ChangeforGood

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

#พัฒนาคือสร้างสรรค์

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้

#กรมการพัฒนาชุมชน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#มหาสารคามเมืองแห่งความสุข เมืองสะอาด อาหารดี มีภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์วิถีไทย

#งานกาชาดและมหกรรมมหาสารคามเมืองแห่งสินค้าดี ก้าวสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๕

#การประกวดผ้าลายพระราชทาน ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา

(Visited 1 times, 1 visits today)