พช.มหาสารคามประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

📣พช.มหาสารคามประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ครั้งที่ /๒๕๖๕

🗓วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ .

📍 ห้องประชุม ๑๐๖ / ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

🔹นายณกรณ์ ตั้งหลัก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ครั้งที่ /๒๕๖๕ โดยมีนางสาวมัญชุภา ดวงจำปา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการเครือข่ายOTOP เข้าร่วมการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังนี้

.) การประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้ จัดทำร่างประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครประกวดลายผ้าพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาโดยช่างทอผ้าที่สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าประกวด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตามภูมิลำเนาที่ผลิตผ้าและงานหัตถกรรมประกวด ภายในวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๕ และจะต้องจัดผ้าและงานหัตถกรรม พร้อมแนวคิดในการทำบรรจุภัณฑ์(Packging)และเรื่องเล่า (Storytelling)ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ภายในวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๕

.)การจัดงานกาชาดและมหกรรมมหาสารคามเมืองแห่งสินค้าดี ก้าวสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดมหาสารคามกำหนดจัดงานกาชาดและมหกรรมมหาสารคามมืองแห่งสินค้าดีก้าวสู่สากลประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๒๒๙กรกฎาคม ๒๕๖๕ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดหาสารคาม กิจกรรมการจัดงานประกอบด้วยการออกร้านมัจฉากาชาด งานราตรีเส้นสายลายผ้ามหาสารคาม

กรรมการแสดงทูบีนัมเบอร์วันกิจกรรมการแสดงของสถาบันการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม โดยได้มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามรับผิดชอบการคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์จากเครือข่าย โคก หนองนา และการจัดงานราตรีเส้นสายลายผ้า

.) การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในอัตราพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่ามมือในการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในอัตราพิเศษ และเป็นการช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งรวมถึงลดภาระการขนส่งให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

.)การจัดงาน (TOP Midyear ๒๐๒๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ มิ ถุนายน ๒๕๖๕ อาคาราเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยจังหวัดมหาสารคาม มีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมงาน จำนวน ๓๐ บูธ ประกอบด้วย

) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๓ บูธ

) ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก จำนวน ๑๒ บูธ

) ประเภทอาหาร จำนวน บูธ

) ประเภทศิลปิน OTOP จำนวน บูธ

) ประเภทชวนชิม จำนวน บูธ

) บูธจำหน่ายเส้นไหม จำนวน บูธ

ผลการเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Midyear 2022 ระหว่างวันที่ ๑๒

มิถุนายน ๒๕๖๕ รวม วัน สามารถจำหน่ายสินค้าได้ จำนวน ,๑๖๒,๔๕๘ บาท

😷🦠💉ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามได้ปฏิบัติตามมาตรการโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

#ChangeforGood

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

#พัฒนาคือสร้างสรรค์

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้

#กรมการพัฒนาชุมชน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#มหาสารคามเมืองแห่งความสุข เมืองสะอาด อาหารดี มีภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์วิถีไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)