รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามประชุมหารือการจัดงาน “ไหมเมืองแม่”ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล

🌟รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามประชุมหารือการจัดงาน “ไหมเมืองแม่”ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล

🗓วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

🔹นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประทานในการประชุมหารือการจัดงาน ไหม เมือง แม่ ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุม ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

🔸ไหมเมืองแม่: ผ้าทอมหาสารคาม เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดมหาสารคามเพื่อขับเคลื่อนการสืบสาน ส่งเสริม และสร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อชาวมหาสารคามทั้งด้านคุณค่าทางวัฒนธรรมและด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ในการต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ 2019 รวมทั้ง การส่งผ่านมรดกวัฒนธรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกหลานชาวมหาสารคามในการสืบสานและต่อยอดมรดกจากบรรพชน
การประชุมหารือการจัดงาน “ไหมเมืองแม่”ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากลซึ่งภายในการจัดงานมีกิจกรรมดังนี้
-นิทรรศการ”มหาสารคราฟท์”
-สาธิตการทอผ้า ผ้าไหมและผ้าฝ้าย
-โสเหล่สร้างแรงบันดาลใจ”ไหมเมืองแม่ ต่อยอดมรดก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างชื่อเสียง
-การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
-Workshop กับ นิสิตนักศึกษา
-Photo Studio แต่งตัวด้วยผ้าทอมหาสารคาม ถ่ายภาพกับพร็อพวิถีชีวิตชาวอีสาน
-พบดีไซเนอร์และช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
-อาหารแซ่บเมืองมหาสารคาม
-การแสดงศิลปินพื้นบ้าน ดนตรีอีสาน
-เดินแบบแฟชั่นเสื้อผ้าทอ”ไหมเมืองแม่”
“วัฒนธรรมผ้าทอ” เป็นมรดกภูมิปัญญาที่สั่งสมและสืบทอดกันมาจากบรรพชนจนถึงปัจจุบันชาวมหาสารคามยังคงสืบสานวัฒนธรรมผ้าทออย่างต่อเนื่องและแพร่หลาย โดยมีกลุ่มทอผ้ามากกว่า 180 กลุ่มกระจายอยู่ในพื้นที่ 133 ตำบล ส่งผลให้วัฒนธรรมผ้าทอจึงเป็นส่วนหนึ่งในคำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคามคือ “พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร”

🔹ในการนี้ นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายสมนึก มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม
#ChangeforGood
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#มหาสารคามเมืองแห่งความสุข เมืองสะอาด อาหารดี มีภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์วิถีไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)