พช.มหาสารคาม นำเสนอผลสำเร็จ Best Practice การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายสมนึก มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นำเสนอผลสำเร็จ Best Practice การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) จังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 ระหว่างวันที่ 19 – 20 ก.ย. 2565 ณ ศพช.อุดรธานี โดยกำหนดให้เขตตรวจราชการ ทั้ง 3 เขตตรวจ 10 ,11 ,12 มอบหมายให้จังหวัดตัวแทนเขตตรวจราชการนำเสนอผลสำเร็จ Best Pracrice & model การขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
– เขตตรวจราชการที่ 10 จังหวัดตัวแทนเขตตรวจราชการ ได้แก่ จังหวัดหนองคาย นำเสนอ การขับเคลื่อน ภารกิจที่ 6 การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– เขตตรวจราชการที่ 11 จังหวัดตัวแทนเขตตรวจราชการ ได้แก่ จังหวัดสกลนคร นำเสนอการขับเคลื่อน ภารกิจที่ 7 การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
– เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดตัวแทนเขตตรวจราชการ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม นำเสนอ การขับเคลื่อน ภารกิจที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE)

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

(Visited 1 times, 1 visits today)