จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด (คสป.)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 . ห้องประชุม 106 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด (คสป.) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดมหาสารคามประจำปีงบประมาณ .. 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด (คสป.) และ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดมหาสารคาม

ในการนี้ นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนายสมนึก มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุม และชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีประเด็น ที่สำคัญ ได้แก่

  1. การนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ .. 2565 ของคณะทำงาน 12 คณะ (D1-D6,E1-E6)
  2. การ เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด (คสป.) คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ E3
  3. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ปลูกมันแกวและหัวไชเท้า โดยบริษัทประชารัฐรักษามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการ และคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐได้ลงพื้นที่และประชุมหารือกับขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะโมเดลการพัฒนากลุ่มผู้ปลูกมันแกวและหัวไชเท้า บ้านพงโพดบ้านพงสว่าง .หนองสิม .บรบือ เพื่อวางแผนพัฒนาและยกระดับการปลูกมันแกวและหัวไชเท้า เช่น การจัดหาเมล็ดพันธุ์ มาตรฐานสินค้าเกษตร การแปรรูป และการส่งเสริมช่องทางการตลาดซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะโมเดลการพัฒนากลุ่มผู้ปลูกมันแกวและหัวไชเท้าดังกล่าวด้วย

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#
๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#
๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

(Visited 1 times, 1 visits today)