พช.มหาสารคาม ร่วมฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 106 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อ-จัดจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำภอ เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานในเบื้องต้นได้ และช่วยลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน โดยกำหนดดำเนินโครงการฯ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ๆละ 1 คน ซึ่งในวันนี้ มีหัวข้อที่น่าสนใจ คือ
1. บรรยายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง
2. บรรยายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน#WorldSoilDay#GlobalSoilPartnership#UNFAO#SEPtoSDGs#SDGforAll#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน#CDD#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

(Visited 1 times, 1 visits today)