พช.อำเภอเมืองมหาสารคาม ดำเนินกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การศึกษาเลิศล้ำ ศิลปกรรมปรางค์กู่ ทัศนาลัยรุกขเวช วิเศษแก่งเลิงจาน เชิดชูวัฒนธรรมไทย งามวิไลอุทยานมัจฉา
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.

นางสาวสุวิมล เจ้าแก่นแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช) ดำเนินกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และดำเนินกิจกรรม เอามื้อ สามัคคี ปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นแปลงต้นแบบระดับอำเภอ เพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นศูนย์เรียนรู้ เป็นตัวอย่าง ให้ประชาชนที่มาติดต่อรายการ ได้เรียนรู้
โดยได้รับเกียรติจากท่านนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม
ณ. ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม
****************************
ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม
#CDD
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้
#กรมการพัฒนาชุมชน
#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
#โคก หนอง นา
#พช.เมืองมหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)