พช.อำเภอเมืองมหาสารคาม ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การศึกษาเลิศล้ำ ศิลปกรรมปรางค์กู่ ทัศนาลัยรุกขเวช วิเศษแก่งเลิงจาน เชิดชูวัฒนธรรมไทย งามวิไลอุทยานมัจฉา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

นางสาวสุวิมล เจ้าแก่นแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้นางสาวมะลิวรรณ มะเสนา พัฒนากรประสานงานตำบลโคกก่อ และนางสุมาลี พุ่มโกสุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองแวงน้อย 10 คน หัวข้อบรรยาย ความเป็นมาและแนวคิดปรัชญากองทุนแม่ของแผ่นดิน แนวทางการดำเนินงาน ขั้นตอน กิจกรรมต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
ณ. ศาลาวัดบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม
****************************
ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม
#CDD
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้
#กรมการพัฒนาชุมชน
#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
#โคก หนอง นา
#พช.เมืองมหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)