พช.อำเภอเมืองมหาสารคาม ร่วมประชุม ชี้แจง แนวทาง ระเบียบข้อบังคับการดำเนินงาน โครงการ กข.คจ. และพิจารณาอนุมัติเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

การศึกษาเลิศล้ำ ศิลปกรรมปรางค์กู่ ทัศนาลัยรุกขเวช วิเศษแก่งเลิงจาน เชิดชูวัฒนธรรมไทย งามวิไลอุทยานมัจฉา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

นางสาวสุวิมล เจ้าแก่นแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้นางสาวนิรงรอง เลียงลิลา พัฒนากรประสานงานตำบลหนองโน ร่วมประชุม ชี้แจง แนวทาง ระเบียบข้อบังคับการดำเนินงาน โครงการ กข.คจ. และพิจารณาอนุมัติเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโน เงินฝากในบัญชีปัจจุบัน 292,110.56 บาท พิจารณาอนุมัติปล่อยให้สมาชิกจำนวน 24 ราย จำนวนเงิน 290,000 บาท
ณ. ศาลาประชุมคมบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม
****************************
ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม
#CDD
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้
#กรมการพัฒนาชุมชน
#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
#โคก หนอง นา
#พช.เมืองมหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)