พช.มหาสารคามประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBOจังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge-Based OTOP : KBO)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🗓วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
📍ณ ห้อง TCC3 โรงแรมตักสิลา ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

🔹 นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดมหาสารคามตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge-Based OTOP : KBO)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุม

โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP :KBO)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP: KBO) ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดและการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยเครือข่ายKBO จังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน otop ระดับอำเภอได้นำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จากจำนวน 26 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ ให้คงเหลือ 20 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาในลำดับต่อไป

🔹ในการนี้ นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายสมนึก มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวติยาภรณ์ โพธิ์ศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุม

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforall #ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)