พช.มหาสารคาม ดำเนินโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงกิจฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ตามโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 37 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี สื่อประชาสัมพันธ์ มีจิตอาสา มีภาวะผู้นำ ตำบลละ 1 คน จาก 13 อำเภอในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ร่วมด้วย พัฒนากรและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) จากทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่โครงการฯ โดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน ให้เป็นผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ขจัดความยากจนโดยใช้พลังชุมชนและเพื่อให้เกิดการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการสร้างภาพลักษณ์และสร้างค่านิยม สร้างพลังสังคม ซึ่งมีเนื้อหาและหัวข้อการฝึกอบรมฯ ที่น่าสนใจ ดังนี้

1.story telling เทคนิคสร้างสรรค์คิด content ให้ตรงใจด้วยการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตน
2.ฝึกภาคปฏิบัติการเป็น influencer
3.presentation and public speaking การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล
4.ยกระดับการผลิตสื่อสร้างสรรค์ผ่านเทคนิคการถ่ายรูป
5.ยกระดับ up skill and new skillผ่านเทคนิคการตัดต่อวีดีโอ
6.เทคนิคการผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้โดนใจในเสี้ยวนาที
7.การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และเทคนิคสู่ความสำเร็จด้วย social media
8.การนำเสนอผลงานผ่านสื่อ

ทั้งนี้จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดย นายสมนึก มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในฐานะเป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน เป็น Sorf Power สร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคมต่อไป

#วันดินโลก
#worldsoilday
#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน
#soilswherefoodbegins
#influencerพช
#มหาสารคาม
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กระทรวงมหาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)