โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางสงวน มะเสนา
พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

นายบุญโฮม งามเลิศ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน

นายชัยพร เขิมขันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน

นายสมนึก มณีพินิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน

นางจิรสุภา สมบัติธนดล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางปิยะพร สุทธิทาที
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางดวงใจ ปะกิระคะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นายทศพล วงศ์สง่า
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางวิลาวัลย์ ก.จันทราภานนท์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางสาวติยาภรณ์ โพธิ์ศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางแพทลียา พรมแดน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางสาวสุวิมล เจ้าแก่นแก้ว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นายสมระลึก สุระมาศ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวดาหวัน โพธิ์ศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวมัญชุภา ดวงจำปา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางกนกลักษณ์ ร่วมรส
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

นางดารุวี นาจันอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนงลักษณ์ ถวิลการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางภาวฎี เวียงนนท์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางบุบผา แสนทวีสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางประภัสสร กอรับเฮือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวศิราณี อันบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวอรดี เกติยะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเสาวลักษณ์ ขัตติยบุตร
นักจัดการงานทั่วไป

นายศิวัจน์พล ปรีพูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวณัฐชา ดงอุทิศ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายณัฐพงษ์ ช่วงชิง
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสุนิสร โสภารัตน์
แม่บ้าน

(Visited 11 times, 1 visits today)