โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางสงวน มะเสนา
พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

นายบุญโฮม งามเลิศ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน

นายชัยพร เขิมขันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน

นายสมนึก มณีพินิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน

นายเจษฎาธนพงษ์ โพธิ์ตาก
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางกัญญา วะเกิดเป้ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางนงลักษณ์ ถวิลการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นายทศพล วงศ์สง่า
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางทัศนี ทับพิมล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางสาวดาหวัน โพธิ์ศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางแพทลียา พรมแดน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางศศิธร อุทัยสาร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางทัศนีย์ สองเมือง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางสาวติยาภรณ์ โพธิ์ศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุพรรณี ต้นทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวมัญชุภา ดวงจำปา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางกนกลักษณ์ ร่วมรส
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

นายสมระลึก สุระมาศ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางดารุวี นาจันอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางบุบผา แสนทวีสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางภาวฎี เวียงนนท์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางประภัสสร กอรับเฮือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวศิราณี อันบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวอรดี เกติยะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเสาวลักษณ์ ขัตติยบุตร
นักจัดการงานทั่วไป

จ่าอากาศตรี เอกรินทร์ กุภาพันธ์
นิติกร

นายศิวัจน์พล ปรีพูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวณัฐชา ดงอุทิศ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายณัฐพงษ์ ช่วงชิง
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสุนิสร โสภารัตน์
แม่บ้าน

(Visited 11 times, 1 visits today)