โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ
พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

นายบุญโฮม งามเลิศ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน

นายชัยพร เขิมขันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน

นายสมนึก มณีพินิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน

นายเจษฎาธนพงษ์ โพธิ์ตาก
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ว่าง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนงลักษณ์ ถวิลการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายทศพล วงศ์สง่า
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางทัศนี ทับพิมล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวดาหวัน โพธิ์ศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวศิรินาฎ คำขวา
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวชฎาพร เดชยศดี
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวสุปรียา ศรีมุงคุณ
นักพัฒนาชุมชน

นางแพทลียา พรมแดน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางศศิธร อุทัยสาร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางทัศนีย์ สองเมือง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวติยาภรณ์ โพธิ์ศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวมัญชุภา ดวงจำปา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวเมธาวี สมศรี
นักพัฒนาชุมชน

นางเพลินพิศ ภูวิศชยากร
นักพัฒนาชุมชน

นางกนกลักษณ์ ร่วมรส
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

นายสมระลึก สุระมาศ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางดารุวี นาจันอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางบุบผา แสนทวีสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางประภัสสร กอรับเฮือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวศิราณี อันบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวอรดี เกติยะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเสาวลักษณ์ ขัตติยบุตร
นักจัดการงานทั่วไป

จ่าอากาศตรี เอกรินทร์ กุภาพันธ์
นิติกร

นายศิวัจน์พล ปรีพูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวณัฐชา ดงอุทิศ
นักพัฒนาชุมชน

นายณัฐพงษ์ ช่วงชิง
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสุนิสร โสภารัตน์
แม่บ้าน

(Visited 11 times, 1 visits today)