บุคลากร

ผู้บริหาร

นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ
พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม
(เบอร์โทร 084-8740625)

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

นายบุญโฮม งามเลิศ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร 081-8223718

นายชัยพร เขิมขันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน
081-8223720

นายสมนึก มณีพินิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร 081-8223716

นายเจษฎาธนพงษ์ โพธิ์ตาก
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
081-8223712

ว่าง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนงลักษณ์ ถวิลการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร 099-4724334

นายทศพล วงศ์สง่า
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์โทร 064-6535534

นางทัศนี ทับพิมล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร 063-4932882

นางสาวดาหวัน โพธิ์ศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์โทร 0956792018

นางสาวศิรินาฎ คำขวา
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร 084-3932625

นางสาวชฎาพร เดชยศดี
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร 099-6414889

นางสาวสุปรียา ศรีมุงคุณ
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร 095-4834659

นางแพทลียา พรมแดน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร 081-3803145

นางศศิธร อุทัยสาร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร 095-6531274

นางทัศนีย์ สองเมือง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร 097-0378379

นางสาวติยาภรณ์ โพธิ์ศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร 062-2549988

ว่าง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวมัญชุภา ดวงจำปา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์โทร 091-8641775

นางสาวเมธาวี สมศรี
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร 064-5435292

นางเพลินพิศ ภูวิศชยากร
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร 080-4909779

นางกนกลักษณ์ ร่วมรส
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร 088-5626286

นายสมระลึก สุระมาศ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร 086-3550574

นางดารุวี นาจันอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร 098-8141099

นางบุบผา แสนทวีสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร 084-6391920

นางประภัสสร กอรับเฮือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 086-2202696

นางสาวศิราณี อันบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 083-3473989

นางสาวอรดี เกติยะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร 093-4743948

นางสาวเสาวลักษณ์ ขัตติยบุตร
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร 089-8412684

จ่าอากาศตรี เอกรินทร์ กุภาพันธ์
นิติกร
เบอร์โทร 090-9633451

นายศิวัจน์พล ปรีพูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เบอร์โทร 080-0068632

นางสาวณัฐชา ดงอุทิศ
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร 095-2682308

นายณัฐพงษ์ ช่วงชิง
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 086-8571669

นางสาวสุนิสร โสภารัตน์
แม่บ้าน
เบอร์โทร 0930284628

(Visited 11 times, 1 visits today)