วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2552 ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไว้ ดังนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัด ดำเนินการประสานงาน เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ในจังหวัด กำหนด กำกับดูแล ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน  ดังนี้

1.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

2.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

3.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

4.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้
3. สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
- การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
- เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน

- บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย
- เพิ่มขีดความสามารถผู้นำ องค์กร เครือข่าย
- ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ
- ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน

ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

- พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด
- ส่งเสริมการสืบสานภูมิป่ญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่เวทีโลก
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน

- ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน
- พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค

เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

- พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง : องค์กรแห่งการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชน
- บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์
- เสริมสร้างภาพลักษณขององค์กร

อัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม (ณ เดือนสิงหาคม 2563)

1. พัฒนาการจังหวัด จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. ผู้อำนวยการกลุ่มงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง
3.นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการ จำนวน 9 ตำแหน่ง
4. นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
5.เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ชำนาญงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
6. นักจัดการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
8.นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
9.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
10.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 ตำแหน่ง
11.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
12. แม่บ้าน จำนวน 1 ตำแหน่ง

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 4 กลุ่มงาน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
1.นายบุญโฮม งามเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
2.นางปิยะพร สุทธิทาที นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
3.นางดวงใจ ปะกิระคะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.นายทศพล วงศ์สง่า นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
1.นายชัยพร เขิมขันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
2.นางวิลาวัลย์ ก.จันทราภรนนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
3.นางสาวติยาภรณ์ โพธิ์ศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
1.นายสมนึก มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
2.นางมัชฌิมา เนียมเกลี้ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3.นางสาวสุวิมล เจ้าแก่นแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.นายสมระลึก สุรมาศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
5..นางแพทลียา พรมแดน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
6.นางสาวดาหวัน โพธิ์ศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
7.นางสาวมัญชุภา ดวงจำปา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
1.นางจิรสุภา สมบัติธนดล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
2. นางกนกลักษณ์ ร่วมรส (นักจัดการทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ)
3.นางนงลักษณ์ ถวิลการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4.นางดารุวี นาจันอ่อน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
5.นางภาวฎี เวียงนนท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
6.นางบุบผา แสนทวีสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
7.นางประภัสสร กอรับเฮือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
8.นางสาวศิราณี อันบุรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
9.นางสาวรัตติยากรณ์ อินทะสร เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
10.นางสาวอรดี เกติยะ นักวิชาการเงินและบัญชี
11.นางสาวเสาวลักษณ์ ขัตติยบุตร นักจัดการงานทั่วไป
12.นายศิวัจน์พล ปรีพูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
13.นายณัฐพงษ์ ช่วงชิง พนักงานขับรถยนต์
14.นางสาวสุนิสร โสภารัตน์ แม่บ้าน
(Visited 4 times, 1 visits today)