วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2552 ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไว้ ดังนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัด ดำเนินการประสานงาน เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ในจังหวัด กำหนด กำกับดูแล ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย ดังนี้

1.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

2.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

3.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

4.ฝ่ายอำนวยการ

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
- การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
- เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน

- บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย
- เพิ่มขีดความสามารถผู้นำ องค์กร เครือข่าย
- ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ
- ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน

ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

- พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด
- ส่งเสริมการสืบสานภูมิป่ญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่เวทีโลก
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน

- ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน
- พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค

เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

- พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง : องค์กรแห่งการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชน
- บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์
- เสริมสร้างภาพลักษณขององค์กร

อัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม (ณ เดือนพฤษภาคม 2559)

1. พัฒนาการจังหวัด จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. หัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง
3.หัวหน้าฝ่าย จำนวน 1 ตำแหน่ง
4.นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการ จำนวน 8 ตำแหน่ง
5. นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
6.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
7.เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ชำนาญงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง
8. นักจัดการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
10.นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
11.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
12.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 ตำแหน่ง
13.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
14. แม่บ้าน จำนวน 1 ตำแหน่ง

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 3 กลุ่ม 1 ฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายอำนวยการ
1.นางจิรสุภา สมบัติธนดล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
2. นางนวพร ชุ่มอภัย (นักจัดการทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ)
3.นางดารุวี นาจันอ่อน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
4.นายวิเชียร ทบด้าน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
5.นางบุบผา แสนทวีสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
6.นางประภัสสร กอรับเฮือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
7.นางสาวศิราณี อันบุรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
8.นางสาวสุดารัตน์ คงอุบล เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
9.นายณัฐพงษ์ ช่วงชิง พนักงานขับรถยนต์
10.นางสาวสุนิสร โสภารัตน์ แม่บ้าน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
1.นายบุญโฮม งามเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
2.นางแพทลียา พรมแดน นว.พช.ชก. กลุ่มงานยุทธศาสตร์
3.นางดวงใจ ปะกิระคะ นว.พช.ชก. กลุ่มงานยุทธศาสตร์
4.นางสาวปริยัติ รักษาทรัพย์ นว.พช.ชก. กลุ่มงานยุทธศาสตร์
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
1.นายชัยพร เขิมขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
2.นางสาวติยาภรณ์ โพธิ์ศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3.นายครรชิต นุตะดี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
1.นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
2.นางมัชฌิมา เนียมเกลี้ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ
3.นางวิลาวัลย์ ก.จันทราภรนนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ
4.นางสาวสุวิมล เจ้าแก่นแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ
5.นายสมระลึก สุรมาศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ
6.นายทศพล วงศ์สง่า นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ
7.นางสาวอรดี เกติยะ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานส่งเสริมฯ
8.นางสาวเสาวลักษณ์ ขัตติยบุตร นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานส่งเสริมฯ
9.นายศิวัจน์พล ปรีพูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานส่งเสริมฯ
(Visited 4 times, 1 visits today)