ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.มหาสารคาม ประชุมติดตามประเมินผลโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ในการผลิตสินค้าชุมชน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดมหาสารคาม