ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ติดตามการดำเนินงานโครงการของจังหวัดมหาสารคาม พร้อมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

🌟🎥พช.มหาสารคามเข้าร่วมประชุมติดตามผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

ผู้ว่าฯมหาสารคาม ระดมหน่วยงานราชการในจังหวัด ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ