ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.มหาสารคาม เสริมความมั่นใจ นำผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุนตามหลักธรรมาภิบาล ศึกษาดูงานการดำเนินงานกองทุนชุมชนที่ประสบผลเร็จณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

พช.มหาสารคาม นำกลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานการดำเนินงานกองทุนชุมชนที่ประสบผลเร็จ ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุนตามหลักธรรมาภิบาล

พช.มหาสารคาม ติดอาวุธทางปัญญา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุนตามหลักธรรมาภิบาล