ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.มหาสารคาม ร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน หลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง และเข้ารับโล่รางวัลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. พช.มหาสารคามร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 พช.มหาสารคาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือการเชื่อมโยงเครือข่าย องค์ความรู้ การค้า การลงทุน และการตลาด เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนด้วยกลไกประชารัฐ ระหว่าง จังหวัดมหาสารคาม กับ ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ณ ห้องประชุม TCC 3 โรงแรมตักสิลามหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม