พัฒนาชุมชนใสสะอาด

ความเป็นมา

         การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติที่บ่อนทำลายทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันถือว่าเป็นปัญหาใหญ่และได้ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความสลับซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้หมดสิ้นไปโดยง่าย ซึ่งรัฐบาลเห็นความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ และเร่งสร้างจิตสำนึกของคนในสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานและเพื่อให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือศรัทธาและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน

         กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด โดยมีการดำเนินงานใน 5 มิติ คือ มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม และมิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดมีการบริหารจัดการด้วยหลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีทัศนคติ วิธีคิด และยึดมั่นคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม ตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับภาคประชาชน และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน และเพื่อให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือศรัทธาและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน

         – โครงการ พช.มหาสารคามใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

         – แผนปฏิบัติการโครงการ พช.มหาสารคามใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ แนวทางการดำเนินงานตามโครงการ พช.มหาสารคามใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

         – คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินงานโครงการ พช.มหาสารคามใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

        มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล

         มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

         มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

        มิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

        การดำเนินงานเพิ่มเติม (Extra Point)

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)