ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

ประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามแนวทางที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกำหนด และทำสัญญาขอรับการสนับสนุนโครงการประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 9 กลุ่ม