การขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนใสสะอาด สพจ.มหาสารคาม ปี ๒๕๖๔

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบด้านการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(25/09/2563)