การบริหารงานบุคคล

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ของข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

(18/05/2564)

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

(18/05/2564)

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดมหาสารคาม

(28/11/2563)